Pelplin – nasza mała ojczyzna

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU ,,HISTORYCZNY PELPLIN”

ZAKRES TREŚCI:

Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele; położenie i charakterystyczne elementy środowiska geograficznego regionu; elementy dziejowej kultury i sztuki regionalnej.

 

CZAS LEKCJI I UCZESTNICY: 

 • czas trwania 45 min,
 • uczestnicy – uczniowie szkół średnich z Gminy Pelplin.

CELE EDUKACYJNE:

 • Pozyskanie wiedzy o regionie i jego mieszkańcach,
 • Poznanie historii Pelplina i wybitnych ludzi z nim związanych,
 • Poznanie istniejących w Pelplinie zabytków sztuki i cech ich stylu,
 • Poznanie ośrodków władzy i zakresu ich działania,
 • Zapoznanie z dorobkiem kulturowym regionu,
 • Ćwiczenie umiejętności czytania mapy,
 • Rozumienie zasad współpracy w grupie i przyjmowanie odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy,
 • kształtowanie świadomości ucznia o jedności człowieka ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym, kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej, będącej podstawą funkcjonowania, we własnym środowisku, a także otwarcia się na inne kultury i społeczności, budzenie patriotyzmu i dumy narodowej,
 • aktywizowanie uczniów poprzez włączanie ich w projekty grupowe i angażowanie do zadań wymagających kreatywnego, twórczego podejścia.

EFEKT CELÓW EDUKACYJNYCH:

Uczeń:

 • potrafi wymienić charakterystyczne cechy regionu (krajobraz, język, religię, budownictwo, zwyczaje),
 • zna walory turystyczne miasta i jego zabytki,
 • zna historię miasta,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • potrafi zaprezentować zdobyte wiadomości np. w formie krótkiej prezentacji,
 • wie, jakie jest znaczenie tradycji i historii w kształtowaniu kultury ich regionu.

METODY:

 • prezentacja multimedialna,
 • pogadanka,

CZĘŚĆ ZASADNICZA:

Ta część lekcji ma aktywizować uczniów do udziału w zajęciach oraz stwarzać możliwość wystąpienia przed publicznością klasową i wyzwalać w nich kreatywne, twórcze podejście.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część wprowadzająca:

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od pogadanki z uczniami na temat „małej ojczyzny”. Pyta ich, jak rozumieją to pojęcie, co dla nich oznacza i co w sobie zawiera. Powinna wywiązać się krótka rozmowa na temat ich ulubionego miejsca, ich stosunku do miejsca zamieszkania i związku z tym obszarem. Jest to część wstępna, kiedy uczniowie zostają zapoznani z tematem oraz planowanym przebiegiem zajęć (5min.).

Dalsza część lekcji: 

Praca w grupach: (teksty źródłowe, mapa Pelplina, fotografie itp.),

 1. Informacje nt. położenia Pelplina, warunków geograficznych i najważniejszych obiektów, wskazanie ich na planie miasta
 2. W jaki sposób położenie geograficzno – przyrodnicze wyznaczyło rozwój miasta i określiło jego rolę w kraju? (np. mapa miasta z zaznaczonymi nazwami ważnych obiektów) ,
 3. Pelplin jako ośrodek administracyjny, ośrodki władzy, jakie miejsce w strukturze administracji państwa zajmuje Pelplin? (schemat),
 4. Ustalenie kalendarium najważniejszych dat z przeszłości Pelplina,
 5. Które wydarzenia/postaci z przeszłości związane z Pelplinem miały istotne znaczenie dla historii naszego kraju? (np. oś czasu z opisem),
 6. Przygotowanie informacji popartej ilustracjami, fotografiami nt. najważniejszych zabytków sztuki w Pelplinie,
 7. Które zabytki miasta i dlaczego pokazałbyś turyście zwiedzającemu Pelplin ?

Część końcowa:

Po prezentacji uczniowie dzielą się spostrzeżeniami i uwagami podsumowując najważniejsze elementy lokalnej historii i kultury.